نظر شما در مورد فعاليتهاي مجمع چيست؟


آمار:

خوب
آراء: 2
3.6%  
عالی
آراء: 25
45.5%  
متوسط
آراء: 3
5.5%  
ضعیف
آراء: 25
45.5%  

تعداد رای دهندگان   55