نظر شما در مورد فعاليتهاي مجمع چيست؟


آمار:

خوب
آراء: 2
3.2%  
عالی
آراء: 26
41.9%  
متوسط
آراء: 4
6.5%  
ضعیف
آراء: 30
48.4%  

تعداد رای دهندگان   62