مدارک مورد نياز جهت اخذ پروانه کسب

مدارک مورد نياز جهت اخذ پروانه کسب:

1- فرم تقاضا

2- فتوکپي شناسنامه (3 سري کامل)

3- فتوکپي کارت ملي (3 برگ)

4- فتوکپي کارت پايان خدمت (2 برگ)

5- فتوکپي مدرک تحصيلي (1 برگ)

6- فتوکپي اجاره خط (1برگ)

7- فتوکپي سند مالکيت (1 سري کامل)

8- تعهد در دفترخانه

9- عکس 4*3 (12 قطعه)

10- پوشه (1 عدد)