فصل هفتم-هيئت عالي نظارت

ماده 53- هيئت عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي شود:
الف – وزير بازرگاني (رئيس هيئت)
ب- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
ج – وزير کشور
د – وزير بهداشت، در مان و آموزش پزشکي
هـ - وزير دادگستري
و – وزير امور اقتصادي و دارائي
ز – وزير صنايع و معادن
ح – فرماندهي نيروي انتظامي کشور
ط – شهردار تهران
ي – رئيس شوراي اصناف کشور
ک – رؤساي مجامع امور صنفي شهرستان تهران

تبصره 1- جلسات هيئت عالي نظارت با حضور اکثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد.

تبصره 2- وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات حضور خواهند يافت.

تبصره 3- هيئت عالي نظارت مي تواند از افراد ذيصلاح و صاحب نظر براي حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ماده 54- هيئت عالي نظارت داراي دبيرخانه اي است که در وزارت بازرگاني مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيئت عالي نظارت به شمار مي آيد و علاوه بر هماهنگ کردن امور، وظايف تهيه و تدوين مکتوبات مورد نياز جهت تصويب هيئت و ارائه پيشنهاد را برعهده دارد. تشکيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب آئين نامه اي خواهد بود که به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.

ماده 55- وظايف و اختيارات هيئت عالي نظارت به شرح زير است:
الف – تشخيص ضرورت برقراري حدود صنفي و تعيين سقف تعدادي براي صنوف و صدور دستورالعمل در اين زمينه ها
ب – ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه اتحاديه ها يا مجامع امور صنفي شهرستانها به پيشنهاد کميسيون نظارت
ج – ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه شوراي اصناف کشور
د – رسيدگي به اختلاف بين کميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا شوراي اصناف کشور هـ - تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه کسب در سطح کشور
و- تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين کميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي کشور و شوراي اصناف کشور و نظارت بر فعاليت آنها در حدود مفاد اين قانون
ح – ساير مواردي که به موجب اين قانون به هيئت عالي نظارت محول گرديده است.

ماده 56- هيئت عالي نظارت مي تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون يا کميسيونهائي مرکب از نمايندگان خود تفويض کند.