فصل ششم- کميسيون نظارت

ماده 48- کميسيون نظارت در شهرستانها مراکز استانها و در ساير شهرستانهاي هر استان با ترتيب زير تشکيل مي گردد:
الف – در شهرستانهاي مراکز استانها -مديران کل يا رؤساي سازمانهاي زير: بازرگاني (رئيس کميسيون) امور اقتصادي و دارايي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دادگستري نيروي انتظامي - رئيس شوراي شهر - شهردار - رؤساي مجامع امور صنفي - نماينده مطلع و تام الاختيار استانداري
ب – در ساير شهرستانهاي هر استان - رؤساي ادارت: بازرگاني (رئيس کميسيون) امور اقتصادي و دارايي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دادگستري نيروي انتظامي - رئيس شوراي شهر - شهردار - رؤساي مجامع امور صنفي - نماينده مطلع و تام الاختيار استانداري

تبصره 1- جلسات کميسيونهاي ياد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اکثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره2- کميسيون نظارت مي تواند از افراد ذيصلاح و صاحب نظر و نيز نماينده دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي مدخل بودن داشتن حق رأي براي حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره 3- در تهران، هيئت عالي نظارت وظايف کميسيون نظارت را انجام خواهد داد و مي تواند يا قسمتي از وظايف مزبور را به کميسيون يا کميسيونهايي مرکب از نمايندگان خود اعم از اعضاء هيئت يا افراد ديگر واگذار کند.

ماده 49- وظايف و اختيارات کميسيون نظارت به شرح زير است:
الف – ادغام اتحاديه ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد.

تبصره – وضعيت اموال، دارائي ها، حقوق و تعهدات اتحاديه اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي گردد به موجب آئين نامه اي تعيين مي شود که توسط دبيرخانه هيئت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ب- نظارت بر انتخابات اتحاديه ها و مجامع امور صنفي

ج – رسيدگي و بازرسي عملکرد اتحاديه ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات.
د – رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب آنها.
هـ - ساير مواردي که در اين قانون پيش بيني شده است. تبصره 1- کميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيئت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانوني است.

تبصره 2- کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و به منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس دستورالعمل تعيين شده از سوي هيئت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحاديه هاي صنفي مربوط ابلاغ کند.

ماده 50- مسئووليت ايجاد هماهنگي و همکاري هاي لازم بين کميسيونهاي نظارت، اتحاديه ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس کميسيون نظارت شهرستان مرکز استان است. رئيس کميسيون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکيل جلسات و گردهمائي ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد.

ماده 51- کميسيون نظارت مکلف است انواع کالاها و خدمات واحدهاي صنفي را که تعيين نرخ براي آنها از نظر کميسيون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين کند و به مجمع امور صنفي ذيربط اعلام دارد. نرخ کالاهاو خدماتي که از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي شود، براي کميسيون لازم الرعايه است. مجمع امور صنفي مکلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي آگهي و از طريق اتحاديه ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيون نظارت هستند.

ماده 52- کميسيون نظارت براي نظارت بر نرخ گذاري کالاها و خدمات موظف است ناظراني از بين معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفي کند. گزارش ناظران براي مراجع قانوني ذيصلاح موضوع ماده (72) قابل پيگيري است. براي ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسائي صادر مي گردد. تبصره – کليه امور ناظران اعم از عزل و نصب آنها بر عهده وزارت بازرگاني است.